7 Ocak 2014 Salı

İslam Tarihi II Sınav Soruları [Final- Örgün Eğitim]1. Aşağıdakilerden hangisi 9. yüzyılda kurulan siyasî birliklerden birisi değildir?

A) Tolunoğulları
B) Karahanlılar
C) Sâcoğulları
D) Gazneliler
E) Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi şia ya da muhtemel sâir şâz mezhepler tarafından beklenen mehdîlerden birisi olarak değerlendirilmektedir?

A) Muhammed b. Ali
B) Ali b. Abdullah
C) Cafer el- Mansur
D) Abdullah b. Ali
E) Abdullah b. Abbas

3. Halifeliğin devri noktasında ‘Ey amcamın oğlu, ben bir şeyler biliyorum, onu sana aktaracağım. İnsanların beklenti içinde olduğu iş (hilafet) sizindir.’ cümlesini sarfeden kişi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Abbas b. Abdulmuttalib
B) Muhammed el- Hanefiyye
C) Ebû Hâşim
D) Resûlullah (AS)
E) Hz. Ali

4. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız, ilk Türk- Müslüman devleti olarak kabul görmektedir?

A) Karahanlılar
B) Tolunoğulları
C) Gazneliler
D) İtil- Volga Bulgar Hanlığı
E) Karamanlılar

5. Aşağıdakilerden hangisi Keysâniyye’nin hilafet hakkındaki görüşüne dair bilgi ihtiva etmektedir?

A) İmamet sadece Muhtar ve onun soyundan gelenlerindir.
B) Ebû Hâşim’den sonra hilafet Muhammed el- Abbasî’ye aittir.
C) Hilafet sadece Ali evladına özel bir emirdir.
D) Ebû Hâşim ve oğulları, hilafetin tek varisleridir.
E) Muhammed el- Hanefiyye Ravda dağından gelerek işi üstlenecektir.

6. ‘Abdullah es- Seffâh’ın amcası Dâvud b. Ali’ye göre hilâfet Abbasilerindir. Çünkü Abbasiler….’ cümlesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doğru bir şekilde tamamlanır?

A) Ümeyye oğullarından intikam alıcıların başında gelmektedir.
B) Ali evlâdındandır.
C) Sarı Sayfa ile şer’î olarak hilafete layık kimselerdir.
D) Hilafeti Hz. Ali’den devralmışlardır.
E) Peygamber’in (AS) vârisleridir.

7. Abbasî ailesinin siyâsî arzularını yönetenlerden birisidir. Emevî halifesi Abdulmelik b. Mervan da zaman zaman onun yanına uğrar, onunla çatışmak istemezdi. Ancak Velid b. Abdulmelik tarafından hapsedilen ve Abbasî ailesinin tepkisine neden olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali b. Abdullah
B) Abdullah b. Ali
C) Abbas b. Abdulmuttalib
D) Muhammed b. Ali
E) Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi halifelerinden birisi değildir?

A) Cafer el- Mansur
B) Ömer b. Abdülaziz
C) Harun Reşit
D) Memun
E) Hâdî

9. Arap Müslümanların Türklerle ilk karşılaştıkları vâkıa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belencer’in Fethi
B) Taberistan’ın fethi
C) Nihavent Savaşı
D) Kadisiye savaşı
E) Semerkant’ın Fethi

10. Hazar hâkanları hangi dönemde Müslüman olmaya başlamıştır?

A) Emeviler
B) Abbasiler
C) Hz. Ömer
D) Hz. Osman
E) Hiçbiri

11. Sikketü’l-Buhâriye, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir?

A) Anadolu
B) Mutasım
C) Harun Reşit
D) Câriye
E) Mevâlî

12. İsmailî, Karmatî ve Fâtımî güçlerle mücadele, hangi dönemn genel karakterini oluşturmuştur?

A) Tahiriler
B) İdrisiler
C) Tolunoğulları
D) Sâcoğulları
E) İhşidîler

13. Somnat Seferi hangi dönemde incelenen askerî bir faaliyettir?

 A) Karamanlılar
B) idil- Volga
C) Hazarlar
D) Gazneliler
E) Hiçbiri

14. Kahramanmaraş ve civarında kurulan Anadolu Türk beyliği hangisidir?

A) Dulkadiroğulları
B) Ramazanoğulları
C) Artuklular
D) İnaloğulları
E) Danişmendliler

15. 11. yüzyıldan itibaren kavimler hareketini başlatan ve Oğuz Türklerinin Anadolu’ya doğru göç etmesine neden olan kavim/ boy aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazarlar
B) Germenler
C) Kırgızlar
D) Yağmalar
E) Moğollar

16. Aşağıdaki olaylardan hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin iktidar yıllarında meydana gelen hadiselerden birisi değildir?

A) Batınîlik Hareketleri
B) Pasinler Savaşı
C) Dandanakan Savaşı
D) Yassıçemen Savaşı
E) Hiçbiri
 
17. I. Kılıç Arslan hangi devletin hükümdarlarındandır?

A) Büyük Selçuklu
B) Eyyûbiler
C) Karahıtaylar
D) Memlûklar
E) Anadolu Selçuklu

18. Osmanlı hukukunda ‘vatandaş’ tanımının yapıldığı ilk resmî belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimat Fermanı
B) Sened-i İttifak
C) Islahat Fermanı
D) Kânûn-i Esâsî
E) Kanunnameler

 19. Osmanlı Devleti’nde ilk deniz savaşı hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

A) I. Mehmed
B) II. Mehmed
C) I. Selim
D) II. Selim
E) I. Süleyman

20. Niğbolu Savaşı’nın tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1402
B) 1361
C) 1396
D) 1444
E) 1326